bioLOGIETCCL

7.1

Mensen zijn van het milieu afhankelijk voor:

 • Voedsel (via fotosynthese)
 • Zuurstof (via fotosynthese)
 • Water
 • Energie
 • Grondstoffen
 • Recreatie

Milieuproblemen:

 • Vervuiling (= stoffen toevoegen aan milieu)
 • Uitputting (= teveel stoffen onttrekken aan milieu)
 • Vervuiling + uitputting leiden tot aantasting van milieu

Bevolkingstoename en manier van leven zijn grootste oorzaken milieuproblemen

Biodiversiteit = variatie aan soorten in de natuur

7.2

Fossiele brandstoffen

 • brandstoffen ontstaan uit resten van dode planten en dieren
 • bijv. aardolie, steenkool en aardgas
 • energie komt oorspronkelijk uit de zon (via de fotosynthese)
 • Nadelen:
  • CO2 die bij verbranding vrijkomt veroorzaakt opwarming aarde
  • Luchtverontreiniging door afvalstoffen bij verbranding (o.a. smog)
   • Smog = soort mist die sterk vervuild is door rook en uitlaatgassen
   • Verzuring: bepaalde gassen verzuren het milieu > komen terecht in bodem en oppervlaktewater > zieke planten
  • Uitputting van fossiele brandstoffen

Kernenergie

 • Splitsen van atoomkernen (uranium) > levert energie in vorm van warmte
 • Voordeel:
  • Geen luchtverontreiniging en geen CO2 uitstoot
 • Nadeel:
  • Radioactief afval (en  vrijkomende straling bij ongeluk)

Duurzame energie

 • Zijn energiebronnen die niet opraken en geen milieuvervuiling veroorzaken (en dus geen CO2-uitstoot)
  • Zonne-energie
  • Wind-energie (nadeel: horizonvervuiling)
  • Waterkracht (o.a. stuwdammen en getijdenenergie)
  • Biomassa
   • Energierijke stoffen uit organisch afvalmateriaal
   • Komt wel CO2 vrij, maar is door planten tijdens hun groei al opgenomen uit de lucht (dus “CO2-neutraal”)
   • Biobrandstoffen = men kweekt speciaal planten om brandstof mee te maken
    • Nadeel: minder landbouwgrond over voor voedsel

7.3

Dampkring = atmosfeer = luchtlaag rondom de aarde

 • Gassen in dampkring laten deel zonnestraling door naar aarde, rest wordt weerkaatst
 • Op aarde deel zonnestraling omgezet in warmte. Aarde straalt deze ook weer uit. Dampkring houdt deel van deze warmte uitstraling  weer tegen = broeikaseffect
 • Broeikaseffect zorgt voor leefbare temperatuur op aarde!

Broeikasgassen: waterdamp, koolstofdioxide en methaan

Door menselijk handelen nemen bepaalde broeikasgassen sterkt toe in de atmosfeer, hierdoor ontstaat eenversterkt broeikaseffect. Dit kan leiden tot

 • Klimaatverandering
 • Stijging zeespiegel
  • Warmer water zet uit
  • Smelten polen en gletsjers
 • Meer droogte (grotere woestijnen)
  • Minder landbouwgronden blijven mogelijk over
 • Soorten verplaatsen of verdwijnen > voedselketens worden verstoord
 • Door hitte meer sterfgevallen, of komen bepaalde ziektes vaker voor (ziekte van Lyme via teek)

Bestudeer ook afbeelding 26 en 28

 

7.4

Lagen in de dampkring:

 • 0 – 12 km = troposfeer
 • 12 – 50 km = stratosfeer

In beide lagen komt ozon voor. Ozon:

 • = gas dat uit zuurstof ontstaat door UV-straling van de zon (vooral in stratosfeer)
 • Ozonlaag houdt groot deel van UV (ultra-violette) straling van de zon tegen
  • UV-straling is schadelijk voor organismen (o.a. huidkanker)

Aantasting ozonlaag door:

 • CFK’s = chloorfluorkoolwaterstof
  • Maken ozonlaag dunner
  • CFK’s vroeger veel als koelmiddel in koelkasten, blaasmiddel bij o.a. piepschuim of als drijfgas in spuitbussen
 • Gat in ozonlaag met name boven de Zuidpool

Zomersmog:

 • Smog in zomer bevat vaak veel ozon (ontstaat doordat verbrandingsproducten van fossiele brandstoffen o.i.v. zonlicht met elkaar reageren) > leidt o.a. tot irritatie luchtwegen. Ozon komt vervolgens in troposfeer.

7.5

Afval van planten en dieren wordt afgebroken door bacteriën en schimmels (reducenten)

 • Afval is dus biologisch afbreekbaar

Niet-biologisch afbreekbaar afval:

 • Bijv. glas, metaal, kunststoffen, steen
 • Niet door bacteriën en schimmels afgebroken

Huishoudelijk afval:

 • Huisvuil
  • O.a. Gft-afval (groente fruit en tuinafval)
 • Grofvuil

Afvalverwerking:

 • Recycling = afvalproducten worden als grondstoffen voor nieuw product gebruikt
 • Composteren = gft-afval wordt afgebroken door reducenten > ontstaat soort mest met veel voedingsstoffen bij (= compost)
 • Verbranden > levert warmte op voor opwekking elektriciteit
 • Storten
 • Speciale behandeling van kca = klein chemisch afval

7.6

3 soorten landbouw:

 • Akkerbouw (voor voedingsgewassen)
 • Veeteelt (met landbouwhuisdieren)
 • Tuinbouw (voor voedingsgewassen)

Akkerbouwbedrijven:

 • Vaak monoculturen = op een grote akker wordt slechts 1 soort gewas verbouwd
  • Voordeel: makkelijk machines gebruiken voor grote opbrengst, dus snel en makkelijk
  • Nadeel:
   • meer kans op plagen, dus meer chemische bestrijdingsmiddelen nodig
   • uitputting van bodem, dus meer bemesten

Veeteeltbedrijven:

 • Bio-industrie = intensieve veehouderij
  • Voordelen: effectief gebruik van ruimte dus veel dieren houden mogelijk
  • Nadelen: dierenwelzijn, mestoverschot, uitstoot broeikasgassen

Tuinbouw:

 • Op open grond (= buiten)
 • In kassen = glastuinbouw
  • Nadelen:
   • verbruik van veel energie (voor warmte en extra licht)
   • Veel bestrijdingsmiddelen

Biologische landbouw:

 • = landbouw waarbij rekening gehouden wordt met het milieu en welzijn van de dieren
 • Monoculturen worden vermeden, maar boer doet aan vruchtwisseling
  • Minder kans op plagen door jaarlijkse wisseling gewassen
  • Hierdoor geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen >  onbespoten
 • Bij biologische veeteelt > dieren mogen scharrelen